Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo

17-a Internacia Konferenco de IKEK
2008/06/16–19, Roterdamo, Nederlando.

Konferenca Raporto

La konferenco okazis tuj antaŭ la 93-a Universala Kongreso de Esperanto ĉe la sama urbego, por faciligi partoprenon en ambaŭ eventoj. Konferencejo estis lokalo de komunista organizaĵo Rode Morgen (Ruĝa Tagiĝo).

Politika Rezolucio

Kolektiĝinte kaj diskutinte la politikan situacion en la mondo kaj problemojn, kiuj staras antaŭ la internacia komunista movado, la konferenco konstatas:

En la mondo daŭras la krizo de kapitalismo, kiu havante en siaj manoj riĉaĵojn kaj potencon, tamen ne povas solvi la problemojn, kiuj alfrontas la homaron: senlaboreco, malsato, malriĉo, malsano.

Tiujn problemojn povas solvi nur socialismo, bazita sur la teorioj de Marks kaj Lenin. Dum la lasta tempo pli kaj pli evidentiĝas la neceso de socialisma revolucio, kiu en ĉiu unuopa lando povas havi proprajn specifajn trajtojn.

Bazante sin sur supre priskribita situacio, la partoprenantoj de IKEK-konferenco aprobis:

1. Subteno de la decidoj el internacia interkonsultado far reprezentantoj de komunistaj kaj laboristaj partioj kiu okazis en Novembro 2007 en la urbo Minsk (Belorusio);

2. Kondamnas la reakcian kampanjon kontraŭ Popola Ĉinio, inkluzive la provokojn, organizitajn en la Tibeta aŭtonoma regiono de Ĉinio, kies celo estas profiti pro la okazo de la olimpikaj ludoj por malstabiligi Ĉinion kaj bremsi ĝian sukcesan disvolviĝon;

3. Esprimas sian solidarecon kun la Bolivara procezo en Venezuelo, kun la popoloj de suda kaj centra amerikoj, kiuj ekpaŝis la vojon de socia progreso kaj nacia sendependeco de Usono, de gia ekonomia kaj politika premo.

La konferenco alvokas daŭre aktive uzi la internacian mondolingvon esperanto, por firmigi ligojn de maldekstraj fortoj en ilia batalo kontraŭ imperiismo.

Proletoj el ĉiuj landoj, unuiĝu!

Elekto de estraro

Konferenco kontrolis rezultojn de antaŭ-konferenca baloto por elekti kolektivan estraron. Balotilo montris 6 kandidatojn. Ĉiu IKEK-membro povis voĉdoni aŭ “por” aŭ “kontraŭ” ĉiu kandidato. Ĉiu abonanto de "Internaciisto" estis konsiderata membro de IKEK.

Konferenco ne konsentis kun formo de balotiloj, nome ke en ĝi estis enskribitaj postenoj de elektataj estraranoj. Rezulte estis akceptita jena decido:

"La konferenco opiniias, ke IKEK devas sekvi la decidon de la IKEK-konferenco en Ĉeĥio [2007], laŭ kiu IKEK-membraro elektas nur la estraron, sed la estraro mem distribuas inter si la postenojn (prezidanto, vic-prezidanto, ktp). La konferenco proponas fini ĉi laboron antaŭ la 1-a de Septembro de 2008."

Elektiĝis ĉiuj 6 kandidatoj: Alcino Ramos Alves (Portugalio); Stano Keable (Britio); Maria Prilepskaja (Rusio); Johano Petik (Hungario); Luis Serrano Pérez (Hispanio); Dieter Rooke (Svisio).

Prelegoj kaj Diskutoj

Prezentis prelegojn:

K-do Natins: Fusilistoj en Latvio — revoluciuloj apoge al la ruĝa armeo.

K-do Rooke: Laborista Esperanto-gazetaro (prezentita jam dum ĵurnalista konferenco en Vilno).

K-dino Prilepskaja: La enigmo de la jaro 1937.

Okazis vigla interŝanĝo de opinioj kun gvidanto de Rode Morgen. Li prezentis sian organizon, klarigante la celaron kaj agadon. Ni informis pri la tuj okazonta Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo kaj la ligo inter komunismo kaj Esperanto.

Je la fina tago, matene okazis neformalaj diskutoj pri Tibeto, Honkongo, Makao, Amerikoj suda kaj norda, pri kampanjo de hispanaj esperantistoj kontraŭ faŝisto Franco, kaj aliaj temoj.

Ceteroj

Propono de K-do Vilhelmo Lutermano por statutŝango estis ne pritraktita kaj tial falis ĉar neniu ĉeestanto ĝin proponis.

Dum vizito de konferencanoj al sidejo de Universala Esperantista Asocio, salutis oficiale IKEK-konferencon ĝenerala sekretario de UEA Osmo Buller.

Informon pri 10-jara jubileo de kunlabora rilato inter IKEK kaj UEA aperis en unua Kongresa Kuriero.

Bedaŭrinde ne okazis kunveno de komunistoj kadre de UK. Tamen okazis kunvena prelego pri laborista Esperanto-movado en Nederlando, far studento kiu faris finstudon pri tiu ĉi temo.


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.